(Při špatně vykresleném obrázku v Internet Exploreru klikněte na ikonu [Aktualizovat] (u IE 3.0 [Obnovit])

         Návod k ovládání aplikace Elanor - modul DOCHÁZKA
             Editace Denní Docházky

     - Najetí programu nové docházky:
V [Síťových aplikacích] poklepem na ikonu „PIS_Doch"
       (Personální Informační Systém - Docházka)
                          

najede okno pro přihlášení, po zadání jména uživatele a hesla, například:

               - a po kliknutí na tl. OK,

        Je-li více databází, lze jednu vybrat, např. DOCH18

         - a po kliknutí na tl. OK,

         najede vlastní program docházky, (obr. zmenšen)
        

volbou Akce - Seznamové okno (nebo ikonkou papíru) najede okno se seznamem pracovníků,
například:

Zde jsou v levé části okna záložky se seznamem osob, kolektivů a dokladů.
V pravé části okna je záložka pohledů na okna začínající názvem:
„Denní docházka" až „Přehled přechodů IMA"
Pro editaci docházky jsou důležitá okna:
„Denní docházka" - vybrané osoby a její „Měsíční vstupy"

Poznámka: při volbě: Okno - Paměť pozic oken,
najede okno pro denní editaci tak, že v jeho titulku je vidět
JMÉNO EDITOVANÉ OSOBY. - např:
        


Na záložce seznamu OSOBY
Lze osoby SEŘADIT - kliknutím pr. tl. na položku ve sloupci, např.
na příjmení a použít volbu "Seřadit vzestupně" - ev. klávesou F4 - (případně volbou
Systém / Seřazení) - podle vybraného sloupce - dle os. čísel, příjmení (priezvisko), atd.
po volbě [Přidej řádek] i dle dvou kritérií. (Například dle útvaru a příjmení)
       

Ale také hledat - klávesou F3 - Např. všechna jména začínající na nagy
- kde hvězdička "*" je zástupný znak pro všechna následující písmena
(pozor, rozlišují se velká a malá písmena u osob)

                  nebo rychle hledat - Alt F3
              


   V pravé části okna se seznamem osob klik na - a tl. [Otevři okno]
       (nebo dvojím kliknutím na název "Denní docházka")
se otevře vlastní editační okno vybraného pracovníka - levá část s denním záhlavím tj. kalendářem,
a po kliknutí pravým tl. na [Dny] / [Rozbal všechno]     lze po vybrání jednotlivého dne již editovat
- po kliknutí na tl. [Oprav] v pravé části okna v editačních boxech:

Pozn: od verze 3.17 se zadávají hod. v okně DD v minutovém formátu - s dvojtečkou mezi hodinami a minutami,
např: 7:45
v okně Měsíčních Vstupů se pracuje v dekadickém formátu s desetinnou čárkou,
např: 7,75

Kliknutím pr. tl. na datumu nebo na datech v LEVÉ ČÁSTI OKNA se nabídnou tlačítka
voleb: [Nový], [Oprav], [Kopie], [Smaž] ..."
Je-li potřeba změnit počet odpracovaných hodin, stačí je zadat pouze do boxu [Hod. zap.] (Hodiny započítané)
- Netřeba doplňovat časové údaje v boxech Od - Do
V rozbalovacím boxu [Slm] lze zvolit o jakou SLOŽKU MZDY se jedná (Nemoc, Dovolená...)
a na datumu též přidat další "Slm" (Pohotovost, Čerpání KV, NV...), tl. [Zrušit] znamená ukončit editaci
bez uložení do databáze a tl. [Ulož] - jsou editované údaje do databáze zařazeny.
Boxy [Třída], [Sazba], [Částka] se nevyplňují - jsou dány mzdovým modulem.

Při přesčasech - přítomnost mimo směnový kalendář, je editovateli nabídnuta možnost
čerpat tyto odpr. hodiny jako NV anebo je může zeditovat na přesčasové hodiny viz obr.

    Jak editovat přesčas:

     Převedení Denní Docházky do Měsíčních Vstupů:
Jsou-li údaje (data) v docházce zeditovány (hotovy), lze je převést do Měsíčních Vstupů (do mezd)
a to na záložce Docházka - v boxu [Akce]: [Převod do MV] - tl. [Start]

         Zde klik na tl. [Start] a po ukončení procesu klik na tl. [Konec]
        

      Příklad editace denní docházky - DD
Osoba přítomna 4.2.2005 v práci, zapomněla čipovou kartu - nutno "doeditovat"
Postup: klik v levé části na datum 4.2., - poté v pravé části klik na tl. [Nový-hod.],
(obsah pravé části okna se změní takto - zatím s prázdnými boxy: )

levá část zešedne, v pravé části okna zadáme (vybereme) příslušnou SLM - např: 1002 -Odprac. doba celkem
a v boxu "Hodiny započítané - [Hod. zap.]" jejich počet, např. 0730. Netřeba vyplňovat boxy [Od], [Do]
- pokud je ale vyplníme, po kliknuti do boxu [Hod.zap.] se automaticky počet načte - včetně přestávky.
(Tlačítkem [Zrušit] se tato editace neprovede a okno se vrátí do předchozího stavu.)
- klik na tl. [Ulož] a údaj je do databáze začleněn.
Obdobným postupem - ale již na zvoleném časovém údaji (žlutá ikonka s hodinkami)
lze doeditovat i PŘÍPLATKY - směnové, noční, svátků aj., popis tlačítka se změní na [Nový-pripl.]
SLM pro zástup a pohotovost se "zavěšují" na denní záhlaví - datum v levé části okna.

      Další příklad editace - generováním
Osoba zapoměla zadat při odchodu na dovolenou příslušný údaj (Na turniketu tl. č. 5 - Dovolená")
Je třeba vygenerovat její docházku:
V pravé části okna Denní Docházky klik na šipku rozbalovacího menu
[Akce] - vybereme [Generování denní docházky]
         - klik na tl. [Start] - najede okno:
        
Kde (SPRÁVNĚ !!!) vyplníme boxy [Od], [Do] a přes rozbalovací menu vybereme příslušnou SLM
- tedy např. "Dovolená". Ponecháme-li box "Hod:" s údajem "0" pak program počet hod. vygeneruje
dle kalendáře směn. Do boxů [Od], [Do] stačí zadat pouze číslo dne a přejít do dalšího boxu, datum se doplní sám.
Po kliknutí na tl. [Start] běží proces, generující do databáze tento editační požadavek.
- Po ukončení procesu klik na tl. [Konec]


V okně "Denní Docházky" lze na záložce "Rekapitulace denní" získat důležitý formulář
o DENNÍ docházce, jsou zde vidět aktuální rozdíly (k minulému dni)
oproti FPD - fondu pracovní doby. Podle tohoto formuláře by měl editovatel začít opravovat,
protože orientovat se přehledně v záložce "Docházka" není snadné.
Především je zde přehled o jednotlivých i sumárních údajích, např:


Záložka "Rekapitulace SLM" je přehledem o započítávaných SLožkách Mzdy, například:


Souhrnné měsíční údaje lze editovat i přidávat v pohledu (okně)   "MĚSÍČNÍ VSTUPY"*************************************************************************************
POZOR, je třeba dbát na datum Od - Do v MĚSÍČNÍCH VSTUPECH :
- při nepřítomnosti jako je: Dovolená (SLM 0130), Klouz. Volno (SLM 1044) ...Lékař ap.
Příklad - Dovolená vybrána :
              a) Od 14.11. - Do 16.11. (3 dny) = 22,5 hod.
              b) Od 2.11. - Do 2.11. (1 den) = 7,5 hod.
... budou zde tedy DVA řádky - se stejnou SLM 0130 - a rozdílnými datumy Od - Do
              (Jde o evidenci pro mzdovou účtárnu)
     Je-li řádně editována DENNÍ DOCHÁZKA,
  pak jsou datumy po jejím převedení do Měsíčních Vstupů již doplněny automaticky.
************************************************************************************

              Například takto:
       

Pozn: Od verze 3.17 je v okně "Měsíčních vstupů" ještě tlačítko [ Uzavři vedoucí ]
V budoucnu budou práva udělána tak, že toto tlačítko bude k dispozici pouze vedoucím zaměstnancům.
Použijí-li ho, pak jimi pověření editovatelé již nebudou moci cokoli editovat.


- jak editovat     Měsíční vstupy,   nalezneme na:    Editace Měsíčních vstupů
- jak editovat     Náhradní Volno       lze nalézt na:    Jak pracovat s Náhradním Volnem
      
Zpět na začátek      


[CNW:Counter]

... Tento návod si nedělá ambice býti dokonalým manuálem, bude dále doplňován o poznatky uživatelů a má být prvním odrazovým můstkem pro ty, kteří bez školení budou muset narychlo začít editovat. Proto prosím o shovívavost a předem děkuji za "mejlem" zaslané náměty k jeho zlepšování a připomínky ( i negativní...) zasílejte prosím elektronickou poštou na adresu:
                koutsp1.epr@mail.cez.cz
              Koutský Pavel - tel. 474-303-545