Editace souhrnných měsíčních údajů - SLOŽEK MZDY (dále Slm)
V PROGRAMU
Docházka:

       V souvislosti s reorganizací naší společnosti a přechodem na jednotný personální informační systém je zaveden i program editace docházky , kdy z něj potřebné údaje přímo vstupují do modulu Mzdy. Po přechodnou dobu, je nutno správně ručně zadat docházková data v programu nové docházky Elanor-Global a to vše s ohledem na legislativní změny (Zákoník práce).

                             Modelové příklady:
               1. Nesměnový pracovník: v lednu 2001 odpracoval řádně všechny ranní směny:
                            22 dní krát 7,5 hodiny => 165 hod. plus 7,5 hodiny svátku = 172,5 hod.
                                 Toto je tedy jeho Fond Pracovní Doby v lednu.

             nebo:
              2. Směnový pracovník modré směny: v lednu odpracoval 18 osmihodinových směn krát
                  7,5 hod., plus čtyři dvanáctihodinové, - které započítáváme jako 11 hod. => 179 hod.

je jeho Fond pracovní Doby v lednu.

                      Pro editaci Měsíčních Vstupů tedy vyplynulo že:
               a) Odpracoval:..................................................119,5 hod.
               b) Měl dva dny Dovolené:...................................15 hod.
               c) Nemoc...........................................................44,5 hod.
               d) Příplatek za práci ve směnovém provozu:......119,5 hod.
               e) Příplatek SO - NE 30%.................................22 hod.
               f) Příplatek za práci v noci:.................................30 hod.
               g) Příplatek za práci ve svátek:............................7,5 hod.

                   Tato data je třeba zadat ručně do nové docházky :

                   JAK ? - v podstatě velmi jednoduše:

Klikněte na ikonu: (- Personální a Informační Systém) nové Docházky, která je umístěna v okně "Síťové aplikace"
Přihlaste se : (přihlašovací jméno sdělí správce)   např. sikaxp1
Heslo při prvním přihlášení bývá os. číslo editovatele

               potvrdit kliknutím na tlačtko OK
Důležité: Je-li program spuštěn poprvé, je potřeba si změnit heslo !!!
- volbou: Systém - Změna hesla. (vyvarovat se diakritiky a pozor na "y a "z")

Najede-li okno výběru databáze, vybrat (např.) DOCH18
                    - potvrdit OK
Na eventuelní dotazy zda chceme obnovit údaje o osobách, kalendářích atd. - kliknout na tlačítko [ Ano ]

Najede vlastní program NOVÉ DOCHÁZKY Elanor-Global : (trochu to trvá)
- Otevřte Seznamové okno:
Klikněte na bílou ikonku - Seznamové okno - objeví se okno s Vašimi pracovníky,
(případně volbou: Akce - Seznam osob, nebo: Alt A - Seznamové okno)
      *************************************************
       POZOR: následující proveďte POUZE při první editaci :
v modulu Docházka je třeba ručně zavést podřízenému náhradní volno - NV - z minulého měsíce
a (používá-li se na OJ) v lednu též roční limit Klouzavého Volna u směnových zaměstnanců - KV !
            - v editačním okně "Měsíční záhlaví" - viz níže
      *************************************************

Toto je okno DOCHÁZKY po najetí aplikace:

Vyberte editovanou osobu (její řádek je modrý) a v pravé části okna klikněte na Měsíční záhlaví
a stiskněte tlačítko Otevři okno

Najede okno Měsíční záhlaví, kliknete na tl. Oprav a vyplníte boxy Zůstatek NV
převáděného z minulého měsíce a tlačítem Ulož akci ukončíte. Okno uzavřete.
       POZOR, tento úkon děláte pouze při PRVNÍ editaci v modulu docházka.
Do boxu "Limit KV" zadáváme roční limit Klouzavého Volna u směnových zaměstnanců.
       
             Jak editovat  Náhradní Volno  lze nalézt zde:   
Jak pracovat s Náhradním Volnem


               Pro zadání Měsíčních Vstupů:
V okně seznamu osob - Vybrat editovanou osobu (její řádek je modrý) a v pravé části okna
kliknout na Měsíční vstupy a poté na tlačítko - Otevři okno (nebo 2x kliknout na Měsíční vstupy)

Otevře se okno pro zadání hodin a jejich přiřazení k příslušné Složce mzdy:

(pro první modelový příklad) zadáme Slm - Složky mzdy - tímto postupem:


Kliknout na tlačítko Nový, v okně se zpřístupní tlačítka a box pro zadávání hodin.

šipkou rozbalovacího menu Slm vybereme požadovanou složku mzdy,
např. Odpracované hodiny celkem (číselný kód této položky je 1002 )
Do boxu pro zadávání hodin zadat SUMÁRNÍ MĚSÍČNÍ počet hodin - pro každou jednotlivou položku.
Tedy dle prvního modelového příkladu vložit 172,5 hod. ( ne 172:30, ale zde správně 172,5)


Ostatní boxy NEVYPLŇOVAT - jsou dány mzdovým modulem systému „Elanor GLOBAL" !
Kliknutím na tlačítko Ulož jsou sumární měsíční data o odpracovaných hodinách této složky mzdy pracovníka založena do databáze .

a opět se zpřístupní tlačítka Nový, Kopie, Oprav, Smaž , Uzavři, - a od verze 3.17 tl. [Uzavři vedoucí]
       
- po kliknutí na tlačtko Uzavři se znepřístupní ostatní tlačítka (jejich popis zešedne)
a v tomto okamžiku:
Osoba má zadána data pro zpracování mezd
- a je editovatelem předána MZDOVÉ ÚCTÁRNĚ k výpočtu mzdy !

Pro druhý modelový příklad použijeme podobného postupu:
Kliknutím na tlačítko Nový vybrat z roletového menu    Slm - Složku mzdy :
- Pro Slm 1002 - Odpracovaná doba celkem - zadat v boxu: Hod: 119,5
kliknutím na tl. Uložje sumární hodnota o měsíčním počtu Celkově odpracovaných hodin
pracovníka uložena do databáze.
dále: Dovolená, - vybrat z roletového menu    Slm - Složku mzdy :
- Pro Slm 0130 - Dovolená - v boxu: Hod: zadat počet hodin dovolené: tedy 15
kliknutím na tl. Ulož je sumární hodnota těchto hodin uložena do databáze.
Obdobným způsobem zadat i ostatní položky: Nemoc, Příplatky, atd. - viz obrázek:
       
po kliknutí na tlačtko Uzavři, je editace docházky pracovníka dle druhého modelového příkladu hotova.


Poté (např.) ikonkou "okénka" zavřeme okno "Měsíčních vstupů" pracovníka - a následně lze
v seznamu zvolit další osobu, opět vybrat "Měsíční vstupy" a celý postup obdobně opakovat.

*************************************************************************************
POZOR je třeba dbát na datum OD - DO v MĚSÍČNÍCH VSTUPECH :
- při nepřítomnosti jako je: dovolená, lékař, nemoc, studijní volno, klouz. volno ap.
Příklad: Dovolená vybrána
              a) Od 2.2. - Do 5.2. (4 dny) = 30 hod.
              b) Od 14.4. - Do 14.4. (1 den) = 7,5 hod.
... budou zde tedy DVA řádky - se stejnou Slm 0130 - a rozdílnými datumy Od - Do
              (Jde o evidenci pro mzdovou účtárnu)
************************************************************************************

              Například takto:
       
Pozn: tlačítko Obnov slouží pro načtení dat po novém převodu denní docházky do měsíčních vstupů


        Od r. 2004 vyhodnocuje docházkový systém i počty nároků (dotací) na jednotlivé dny a odebrané jídlo
ve stravovacím systému. Po převodu zeditované denní docházky do měsíčních vstupů je počet nároků
krácen o počet dní nepřítomnosti, jako je dovolená, nemoc Sl. cesta ap. - a je v MV v podobě Slm 1020
Platí, že již po čtyřech odpracovaných hodinách (Slm 1002) je přiznán jeden nárok.
Je-li směna delší než 10,5 hodiny (12ti hodinové směny u směn. zaměstnanců) jsou za tuto směnu přiznány nároky dva.
       
Nárok může vedoucí i editovat, např. je-li zaměstnanec na nařízeném přesčasu
klikne na tl. Oprav a navýší počet nároků v boxu "Prac. dní"
Pozn:
Složka mzdy 1004
je generována při otevírání nového období jako počet hodin, které mají být odpracovány
dle kalendáře směn. Význam má u směnových zam., kdy je tato Slm krácena o hodiny Klouzavého Volna
Složku mzdy 1019 známe spíše pod pojmem "Služební cesta". Trvá-li déle než 4,5 hod., není nárok na dotovanou stravu
protože osoba by měla mít proplacen "Cestovní příkaz".
Složka mzdy 1017 je tzv. "nadfond". Má-li například osoba v DD více odpr. hodin než FPD, je v měs. vstupech vytvořena.
a je na vedoucím jak s ní naloží:
a) v MV tuto řádku ignoruje nebo ji smaže.
b) všechny hodiny (nebo část z nich) převede na Náhradní Volno
        - řádku v MV označí a tl. Oprav opraví počet hodin v boxu "Hod:"

Celkovou informaci - výsledný přehled o docházce - lze získat pohledem na

Sestavy: a ty je možno následně i vytisknout
- na sestavu kliknout, pak na tl. Otevři, a zvolit typ výběru
       
               Nebo na vybranou sestavu 2x kliknout (objeví se u ní šipka)      Související odkazy na editaci v aplikaci DOCHÁZKA:

- jak editovat     Denní Docházku,   nalezneme na:    Editace Denní Docházky
- jak editovat    
 Náhradní Volno       lze nalézt na:    Jak pracovat s Náhradním Volnem


Poznámka: Od verze 3.17 je do okna "Měsíčních vstupů" doplněno tlačítko [Uzavři vedoucí]
V budoucnu budou práva udělána tak, že toto tlačítko bude k dispozici pouze vedoucím zaměstnancům.
Použijí-li ho, pak jimi pověření editovatelé (např. sekretářky) již nebudou moci cokoli editovat.

       Zpět na začátek       Zavřít toto okno


[CNW:Counter]

... Tento návod si nedělá ambice býti dokonalým manuálem, bude dále doplňován o poznatky uživatelů a má být prvním odrazovým můstkem pro ty, kteří bez školení budou muset narychlo začít editovat. Proto prosím o shovívavost a předem děkuji za "mejlem" zaslané náměty k jeho zlepšování a připomínky ( i negativní...) zasílejte prosím elektronickou poštou na adresu:
                koutsp1.epr@mail.cez.cz
              Koutský Pavel - tel. 474-303-545